Parc Le'h Adventures S.à.r.l

Loisirs
203, rue du Parc
3542 Dudelange
gfranck@pt.lu
+352621160670

Seit 2006 kann Grouss an Kleng, Jonk an Al bei ons op Diddeleng an den Besch "Parc Leh" op 7 Parcouren sech ameséieren kommen.

Maer hun seitdem vill flott Momenter mat eisen Clients erliewt, sif et mat den Kanner, dem Bopa mam Enkel, den Jonggesellenabschieder oder groussen Firmen.

Vill Kanner sin mam Kletterpark gewuess, déi 2006 5 Joer haten, kommen och elo nach mat den Kollegen mat 19 Joer, an déi déi démols Jugendlecher waren, kommen elo als Papp an Mamm mat hieren Kanner.

Maer hoffen dass maer zesummen nach vill erliewen an zielen dofir op aer Ennerstétzung, dass maer och no der Crise iech können empfenken.